4. Διαχείριση αρχείων

Εγγραφή στην οθόνη

Η εντολή echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε στην οθόνη:

pi@raspberrypi4: ~ $ echo My name is Yiannis
My name is Yiannis

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, αν η αριθμητική έκφραση είναι κλεισμένη σε παρεμθέσεις:

pi@raspberrypi4: ~ $ echo $( (5*6) )
30

Εγγραφή σε αρχείο

Με την ίδια εντολή echo μπορούμε να γράψουμε σε αρχείο, με χρήση του τελεστή >. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ echo I am from Greece > file1
pi@raspberrypi4: ~ $ cat file1
I am from Greece

Εδώ με την εντολή echo η πρόταση θα αποθηκευτεί σε ένα νέο αρχείο ή θα αντικαταστήσει τα περιεχόμενα ενός υπάρχοντος αρχείου.

Για να δούμε τα περιεχόμενα του αρχείου file1 που μόλις δημιουργήσαμε χρησιμοποιούμε μια άλλη εντολή και συγκεκριμένα την cat. Δήλαδή το κάνουμε γράφοντας την εντολή cat file1 για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του αρχείου file1.

Έχουμε όμως και την δυνατότητα να προσθέσουμε νέες γραμμές στο ήδη υπάρχον αρχείο μας. Για να το κάνουμε αυτό, πληκτρολογούμε την ίδια εντολή αλλά με διπλό σύμβολο του μεγαλύτερου. Δηλαδή, echo I live in Crete >> file1. Για να δούμε το περιεχόμενο του αρχείου, πληκτρολογούμε ξανά cat file1 και βλέπουμε και τις δύο γραμμές που έχουμε προσθέσει.

pi@raspberrypi4: ~ $ echo I am from Greece > file1
pi@respberrypi4: ~ $ echo I live in Crete >> file1
pi@raspberrypi4: ~ $ cat file1
I am from Greece
I live in Crete

Διαγραφή αρχείων

Για να διαγράψουμε ένα αρχείο χρησιμοποιούμε την εντολή rm. Στο επόμενο παράδειγμα, το αρχείο με όνομα mytestfile διαγράφεται:

pi@raspberrypi4: ~ $ echo physicist > mytestfile
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   mytestfile   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos
pi@raspberrypi4: ~ $ rm mytestfile
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   Public   Videos   
Documents   MagPi     Pictures  Templates  

Αντιγραφή και μετονομασία αρχείων

Για να κάνουμε ένα αντίγραφο ενός αρχείου, χρησιμοποιούμε την εντολή cp. Στο επόμενο παράδειγμα, ένα αντίγραφο του αρχείου myfile γίνεται και το καινούργιο αρχείο παίρνει το όνομα testfile.

pi@raspberrypi4: ~ $ cp myfile testfile

Ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ echo I am a man > myfile
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   myfile   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos
pi@raspberrypi4: ~ $ cp myfile testfile
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   myfile   testfile   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos
pi@raspberrypi4: ~ $ cat testfile
I am a man

Μετονομασία αρχείου

Μπορείς να αλλάξεις το όνομα ενός αρχείου χρησιμοποιώντας την εντολή mv. Στο ακόλουθο παράδειγμα, το όνομα του αρχείου myfile αλλάζει σε mynewfile:

pi@raspberrypi4: ~ $ mv myfile mynewfile

Ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ echo i am 180 cm tall > myfile
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   myfile   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos
pi@raspberrypi4: ~ $ mv myfile mynewfile
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   mynewfile   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos
pi@raspberrypi4: ~ $ cat mynewfile
i am 180 cm tall