Διαχείριση φακέλων

Η δημιουργία υποφακέλων γίνεται με την εντολή mkdir ακολουθούμενη από το όνομα υποφακέλου. Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα υποφάκελο μέσα στο φάκελο χρήστη pi.

pi@raspberrypi4: ~ $ mkdir Myfolder
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   Music    Myfolder   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos

Χρησιμοποιούμε την εντολή rmdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποφακέλου για να διαγράψουμε τον υποφάκελο:

pi@raspberrypi4: ~ $ rmdir Myfolder
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   Music    Public    Videos
Documents   MagPi     Pictures  Templates

Τώρα ας δούμε ένα διαφορετικό τρόπο πλοήγησης στο δενδροειδές σύστημα φάκέλων. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μπούμε στο φάκελο Documents ενώ βρισκόμαστε στο φάκελο χρήστη pi. Ξεκινάμε πληκτρολογώντας cd ~/D και σταματάμε την πληκτρολόγηση για λίγο εδώ. H κάθετος / μετά το σύμβολο (~) δηλώνει ότι θέλουμε να πλοηγηθούμε σε υποφάκελο, ενώ το D αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του υποφακέλου Documents που θέλουμε να μπούμε.

Σε αυτό το σημείο θα δούμε και μια άλλη πολύ χρήσιμη λειτουργία που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτό το περιβάλλον, που είναι η αυτόματη συμπλήρωση. Αυτό το πετυχαίνουμε με το πλήκτρο tab. Ας το δούμε στην πράξη. Στο κεφαλαίο D που σταματήσαμε, αν πατήσουμε μια φορά το πλήκτρο tab θα παραχθεί ένας ήχος. Σε αυτή την περίπτωση ή έχουμε ξεκινήσει λάθος, ή υπάρχουν και άλλοι φάκελοι που ξεκινούν από το κεφαλαίο D.

Για να εξετάσουμε τι συμβαίνει πατάμε άλλη μια φορά το πλήκτρο tab. Εδώ μας εμφανίζει μια λίστα με τρεις φακέλους που βρίσκονται στο φάκελο χρήστη και ξεκινούν με το κεφαλαίο D. Για να περιορίσουμε την λίστα σε ένα φάκελο, πληκτρολογούμε τα δύο επόμενα γράμματα του Documents, δηλαδή το οc, και πατάμε ξανά το πλήκτρο tab. Τώρα μας συμπληρώνει ολόκληρo το όνομα του φακέλου. Πατώντας enter μπαίνουμε στο φάκελο Documents. To πλήκτρο tab στο περιβάλλον αυτό, είναι πολύ δυνατό εργαλείο για την συμπλήρωση εντολών και μονοπατιών, συνεπώς μπορεί να μας εξοικονομήσει πολύ χρόνο.

Με το πάνω και κάτω βελάκι του πληκτρολογίου μπορούμε να πλοηγηθούμε στο ιστορικό των εντολών που έχουμε δώσει στη γραμμή εντολών. Με το πάνω βελάκι πλοηγούμαστε προς τα πίσω των εντολών που έχουμε δώσει, ενώ με το κάτω βελάκι πάμε μπροστά.