3. Διαχείριση καταλόγων

Δημιουργία και διαγραφή καταλόγων

Η δημιουργία υποκαταλόγων γίνεται με την εντολή mkdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποκαταλόγου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα υποκατάλογο μέσα στο κατάλογο χρήστη pi.

pi@raspberrypi4: ~ $ mkdir Myfolder
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   Music    Myfolder   Public      
Documents   MagPi     Pictures  Templates  Videos

Χρησιμοποιούμε την εντολή rmdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποκαταλόγου για να διαγράψουμε τον υποκατάλογο:

pi@raspberrypi4: ~ $ rmdir Myfolder
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   Music    Public    Videos
Documents   MagPi     Pictures  Templates

Πλοήγηση στο δενδροειδές σύστημα καταλόγων

Τώρα ας δούμε ένα διαφορετικό τρόπο πλοήγησης στο δενδροειδές σύστημα καταλόγων. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μπούμε στο κατάλογο Documents ενώ βρισκόμαστε στο κατάλογο χρήστη pi. Ξεκινάμε πληκτρολογώντας cd ~/D και σταματάμε την πληκτρολόγηση για λίγο εδώ. H κάθετος / μετά το σύμβολο (~) δηλώνει ότι θέλουμε να πλοηγηθούμε σε υποκατάλογο, ενώ το D αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του υποκαταλόγου Documents που θέλουμε να μπούμε.

Σε αυτό το σημείο θα δούμε και μια άλλη πολύ χρήσιμη λειτουργία που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτό το περιβάλλον, που είναι η αυτόματη συμπλήρωση. Αυτό το πετυχαίνουμε με το πλήκτρο tab. Ας το δούμε στην πράξη. Στο κεφαλαίο D που σταματήσαμε, αν πατήσουμε μια φορά το πλήκτρο tab θα παραχθεί ένας ήχος. Σε αυτή την περίπτωση ή έχουμε ξεκινήσει λάθος, ή υπάρχουν και άλλοι κατάλογοι που ξεκινούν από το κεφαλαίο D.

Για να εξετάσουμε τι συμβαίνει πατάμε άλλη μια φορά το πλήκτρο tab. Εδώ μας εμφανίζει μια λίστα με τρεις καταλόγους που βρίσκονται στο κατάλογο χρήστη και ξεκινούν με το κεφαλαίο D. Για να περιορίσουμε την λίστα σε ένα κατάλογο, πληκτρολογούμε τα δύο επόμενα γράμματα του Documents, δηλαδή το οc, και πατάμε ξανά το πλήκτρο tab. Τώρα μας συμπληρώνει ολόκληρo το όνομα του καταλόγου. Πατώντας enter μπαίνουμε στο κατάλογο Documents. To πλήκτρο tab στο περιβάλλον αυτό, είναι πολύ δυνατό εργαλείο για την συμπλήρωση εντολών και μονοπατιών, συνεπώς μπορεί να μας εξοικονομήσει πολύ χρόνο.

Με το πάνω και κάτω βελάκι του πληκτρολογίου μπορούμε να πλοηγηθούμε στο ιστορικό των εντολών που έχουμε δώσει στη γραμμή εντολών. Με το πάνω βελάκι πλοηγούμαστε προς τα πίσω των εντολών που έχουμε δώσει, ενώ με το κάτω βελάκι πάμε μπροστά.