2. Δουλεύοντας με την γραμμή εντολών

Η εντολή pwd (print working directory)

Η εντολή pwd της γραμμής εντολών μας δίνει το μονοπάτι της δενδροειδής κατάταξης αρχείων από τη ρίζα έως τον τρέχων κατάλογο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ pwd
/home/pi
pi@raspberrypi4: ~ $

Η εντολή ls (List files and directories)

Με την εντολή ls παίρνουμε τα περιεχόμενα του τρέχων καταλόγου. Συγκεκριμένα εδώ που είναι τρέχων κατάλογος ο pi με την  εντολή ls παίρνουμε τη δομή σε αρχεία και υποκαταλόγους του καταλόγου χρήστη pi.

pi@raspberrypi4: ~ $  ls
Desktop    Downloads   Music    Public    Videos
Documents   MagPi     Pictures  Templates 

Η εντολή ls μπορεί να πάρει ένα αριθμό από ορίσματα. Μερικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω. Για να εμφανίσουμε τους υποκαταλόγους και τα αρχεία σε μια στήλη, γράφουμε:

pi@raspberrypi:~ $ ls -1

Για να εμφανίσουμε τον τύπο αρχείου εισάγουμε την ακόλουθη εντολή. Σημειώστε ότι οι κατάλογοι έχουν τον χαρακτήρα “/” μετά από τα ονόματα τους, ενώ τα εκτελέσιμα αρχεία έχουν τον χαρακτήρα “*” μετά από τα ονόματα τους.

pi@raspberrypi:~ $ ls –F

Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων χωρισμένων με κόμμα, γράφουμε:

pi@raspberrypi:~ $ ls –m

Μπορούμε να συνδυάσουμε τα ορίσματα όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

pi@raspberrypi:~ $ ls –m –F

Όταν ο τρέχον κατάλογος είναι εκείνος του χρήστη pi με την εντολή ls / παίρνουμε τα περιεχόμενα του καταλόγου ρίζα. Σημειώστε την ύπαρξη της πλάγιας καθέτου.

pi@raspberrypi4: ~ $ ls /
bin  dev  home  lost+found  mnt   proc   run  srv  tmp  var
boot etc  lib   media     opt   root   sbin  sys  usr

Αν ο τρέχον κατάλογος ήταν η ρίζα θα παίρναμε το ίδιο αποτέλεσμα με την εντολή ls χωρίς την πλάγια κάθετο. Δείτε το παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ cd /
pi@raspberrypi4: / $
pi@raspberrypi4: / $ ls
bin  dev  home   lost+found  mnt   proc   run  srv  tmp  var
boot etc  lib   media     opt   root   sbin sys  usr

Η εντολή cd (change directory)

Κάνουμε τρέχον κατάλογο εκείνο του pi με την εντολή cd ~. Με την εντολή ls βλέπουμε τα περιεχόμενα του.

pi@raspberrypi4: / $
pi@raspberrypi4: / $ cd ~
pi@raspberrypi4: ~ $
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Bookshels   Desktop    Downloads   Music    Public    
Documents   MagPi     Pictures   Templates  Videos

Για να προσγειωθούμε στο κατάλογο Bookshels, με χρήση απόλυτου μονοπατιού,  δίνουμε την εντολή

pi@raspberrypi4: ~ $ cd ~/Bookshelf  (ή την pi@raspberrypi4: ~ $ cd /home/pi/Bookshelf)

Για να κάνουμε την ίδια εργασία, αλλά με χρήση σχετικού μονοπατιού, δίνουμε την εντολή:

pi@raspberrypi4: ~ $ cd Bookshelf

Για να δούμε τα περιεχόμενα του δίνουμε την εντολή ls όπως παρακάτω

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ ls

ως απάντηση παίρνουμε την γραμμή: (ένα αρχείο pdf)

000_RPi_BeginnersGuide_DIGITAL.pdf

Για να πάρουμε το μονοπάτι της δενδροειδούς κατάταξης δίνουμε την εντολή:

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ pwd
/home/pi/Bookshelf

Για να πάμε ένα βήμα πίσω στη δενδροειδή δομή των καταλόγων, δίνουμε την εντολή  cd..

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ cd ..
pi@raspberrypi4: ~ $

Ισοδύναμα θα μπορούσαμε να πάμε στο φάκελο χρήστη με τον ακόλουθο τρόπο:

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ cd ~
pi@raspberrypi4: ~ $