Δουλεύοντας με την γραμμή εντολών

Η εντολή pwd της γραμμής εντολών μας δίνει το μονοπάτι της δενδροειδής κατάταξης αρχείων από τη ρίζα έως τον τρέχων φάκελο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ pwd
/home/pi
pi@raspberrypi4: ~ $

Με την εντολή ls παίρνουμε τα περιεχόμενα του τρέχων φακέλου. Συγκεκριμένα εδώ που είναι τρέχων φάκελος ο pi με την  εντολή ls παίρνουμε τη δομή σε αρχεία και υποφακέλους του φακέλου χρήστη pi.

pi@raspberrypi4: ~ $  ls
Desktop    Downloads   Music    Public    Videos
Documents   MagPi     Pictures  Templates 

Όταν ο τρέχον φάκελος είναι εκείνος του χρήστη pi με την εντολή ls / παίρνουμε τα περιεχόμενα του φακέλου ριζα. Σημειώστε την ύπαρξη της πλάγιας καθέτου.

pi@raspberrypi4: ~ $ ls /
bin  dev  home  lost+found  mnt   proc   run  srv  tmp  var
boot etc  lib   media     opt   root   sbin  sys  usr

Αν ο τρέχον φάκελος ήταν η ρίζα θα παίρναμε το ίδιο αποτέλεσμα με την εντολή ls χωρίς την πλάγια κάθετο. Δείτε το παράδειγμα:

pi@raspberrypi4: ~ $ cd /
pi@raspberrypi4: / $
pi@raspberrypi4: / $ ls
bin  dev  home   lost+found  mnt   proc   run  srv  tmp  var
boot etc  lib   media     opt   root   sbin sys  usr

Κάνουμε τρέχον φάκελο εκείνο του pi με την εντολή cd ~. Με την εντολή ls βλέπουμε τα περιεχόμενα του.

pi@raspberrypi4: / $
pi@raspberrypi4: / $ cd ~
pi@raspberrypi4: ~ $
pi@raspberrypi4: ~ $ ls
Desktop    Downloads   Music   Public    Videos
Documents   MagPi     Pictures  Templates

Για να προσγειωθούμε στο φάκελο Bookshels  δίνουμε την εντολή

pi@raspberrypi4: ~ $ cd ~/Bookshelf  (ή την pi@raspberrypi4: ~ $ cd /home/pi/Bookshelf)

Για να δούμε τα περιεχόμενα του δίνουμε την εντολή ls όπως παρακάτω

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ ls

ως απάντηση παίρνουμε την γραμμή: (ένα αρχείο pdf)

000_RPi_BeginnersGuide_DIGITAL.pdf

Για να πάρουμε το μονοπάτι της δενδροειδούς κατάταξης δίνουμε την εντολή:

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ pwd
/home/pi/Bookshelf

Για να πάμε ένα βήμα πίσω στη δενδροειδή δομή των φακέλων, δίνουμε την εντολή  cd..

pi@raspberrypi4: ~/Bookshelf $ cd ..
pi@raspberrypi4: ~ $