Εισαγωγή στην Python

Η Python είναι μια διαδραστική, διερμηνευόμενη και αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Η Python αναπτύχθηκε από τον Guido van Rossum την δεκαετία των 80 στο National Institute for Mathematics and Computer Science της Ολλανδίας.

Η Python είναι μια διαδραστική γλώσσα που σημαίνει ότι μπορείς να ζητήσεις μια εντολή και μπορείς να δεις άμεσα το αποτέλεσμα χωρίς  να μεταφράσεις την εντολή. Είναι διερμηνευόμενη, δηλαδή δεν χρειάζεται να μεταφράσεις τον κώδικα πριν τον τρέξεις. Η Python υποστηρίζει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Είναι μια γλώσσα για αρχάριους που μπορεί εύκολα να διδαχθεί και να συντηρηθεί.

Η Python υποστηρίζει μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών  δηλ. συνόλων από συναφής συναρτήσεις που την κάνουν «δυνατή». Η γλώσσα είναι «φορητή» που σημαίνει ότι ο κώδικας που γράφουμε για μια εφαρμογή μπορεί να τρέξει  σε αρκετές πλατφόρμες υπολογιστών.

Μεταβλητές

Οι μεταβλητές στην Python όπως σε κάθε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, είναι ονόματα της μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Τα ονόματα των μεταβλητών κάνουν διάκριση των πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων και θα πρέπει να αρχίζουν με λατινικό γράμμα από Α έως Ζ ή από a έως z ή τον χαρακτήρα υπογράμμισης “_”, ακολουθούμενο από περισσότερα γράμματα ή αριθμούς 0 έως 9. Μερικά έγκυρα ή άκυρες χρήσεις ονομάτων δίνονται παρακάτω:

SUM    :έγκυρο       Sum    :έγκυρο        SUm   :έγκυρο
_total  :έγκυρο      Control5  :έγκυρο       5total :άκυρο
%char   :άκυρο       @abc    :άκυρο       My_home :έγκυρο
@loop   :άκυρο       _myEmail  :έγκυρο

Σημείωση: τα ονόματα μεταβλητών: control, Control, CONTROL, CoNtRoL, control είναι ονόματα μεταβλητών διαφορετικών μεταξύ τους.

Δεσμευμένες λέξεις

Υπάρχουν μερικά ονόματα τα οποία είναι δεσμευμένα για χρήση από την Python και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ονόματα μεταβλητών. Η λίστα με αυτά τα δεσμευμένα ονόματα περιέχουν πεζούς χαρακτήρες και είναι τα εξής:

and        for      raise
assert      from      return
break      global     try
class      if       while
continiue    import     with
def       in       yield
del       is
elif       lambda
else      not
except      or
exec       pass
finaly      print

Σχόλια

Για να εισάγουμε σχόλια μέσα στον κώδικα μας χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα δίεση “#”. Ο διερμηνευτής της python μόλις ανιχνεύσει τον χαρακτήρα “#” απορρίπτει τους χαρακτήρες μέχρι το τέλος της γραμμής και προχωρά στην επόμενη γραμμή.

Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω:

# This is a comment line

Επίσης σχόλια μπορούν να εισαχθούν μετά από μια εντολή:

Sum = 0  # Another comment

Συνέχιση γραμμής

Ο χαρακτήρας συνέχισης “\” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση μιας εντολής στις επόμενες γραμμές:

Sum = a+\
        b+\
        c

Που είναι ισοδύναμο με το

Sum = a + b + c

Λευκές γραμμές

Μια γραμμή που δεν περιέχει εντολές και είναι κενή αγνοείται από τον διερμηνευτή της python.

Περισσότερες εντολές σε μια γραμμή

Μπορούμε να έχουμε περισσότερες από μια εντολές σε μια γραμμή αν τις διαχωρίσουμε με τον χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηματικού. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω:

cnt = 2 ;  sum = 0 ;  total = 30 ;

Εσοχή εντολών

Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, τα μπλοκ εντολών ορίζονται με αγκύλες στην αρχή και στο τέλος του μπλοκ εντολών, ή με τη χρήση ορισμένων λέξεων π.χ. begin ή end. Στην γλώσσα Python δεν υπάρχουν αγκύλες ή λέξεις αρχής – τέλους για να ορίσουν την αρχή και το τέλος του μπλοκ. Στην Python το μπλοκ εντολών ορίζεται με κατάλληλη εσοχή των εντολών. Όλες οι εντολές μέσα στο ίδιο μπλοκ πρέπει να βρίσκονται σε εσοχή ίσου πλάτους. Ο πραγματικός αριθμός των διαστημάτων που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την εσοχή των εντολών του ίδιου μπλοκ δεν έχει σημασία αρκεί η εσοχή όλων των εντολών του ίδιου μπλοκ να βρίσκονται στον ίδιο αριθμό διαστημάτων.

Ένα έγκυρο μπλοκ κώδικα δίνεται παρακάτω:

if j == 5:
 a = a + 1
 b = a + 2
else:
 a = 0
 b = 0 

Το ακόλουθο μπλοκ κώδικα δεν είναι έγκυρο από τη στιγμή που οι εσοχές δεν είναι σωστές:

if j == 5:
  a = a + 1
   b = a + 2
else:
  a = 0
   b = 0