2. Εκτέλεση απλών πράξεων

Στο παράθυρο διερμηνευτή μπορούμε να εκτελέσουμε αριθμητικές πράξεις με τους τελεστές της πρόσθεσης (+), αφαίρεσης (-), πολλαπλασιασμού (*) και διαίρεσης (/) πάνω σε μεταβλητές και σταθερές τιμές. Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε την συνάρτηση print(), όπου μέσα στις παρενθέσεις βάζουμε την έκφραση προς υπολογισμό ή τα δεδομένα που θέλουμε να εμφανιστούν.

Με την εντολή print() μπορούμε να εμφανίζουμε τιμές μεταβλητών, αφού προηγουμένως τις έχουμε ορίσει. Επίσης με την εντολή print() μπορούμε να εμφανίζουμε συμβολοσειρές (string). Με την ίδια εντολή μπορούμε να εμφανίζουμε πολλαπλά δεδομένα, αφού τα έχουμε διαχωρίσει με κόμμα, μέσα στις παρενθέσεις της εντολής print(). Δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα:

>>>a=5
>>>b=5
>>>print(a*b)
25
>>>print((5+2)*6)
42
>>>print("Το όνομα μου είναι Γιάννης")
Το όνομα μου είναι Γιάννης
>>>k='είμαι'
>>>print(k, 50, "χρονών")
είμαι 50 χρονών

Ο τρόπος που εισάγουμε σχόλια σε ένα πρόγραμμα Python

Για να εισάγουμε σχόλια μέσα στον κώδικα μας χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα δίεση “#”. Ο διερμηνευτής της python μόλις ανιχνεύσει τον χαρακτήρα “#” απορρίπτει τους χαρακτήρες μέχρι το τέλος της γραμμής και προχωρά στην επόμενη γραμμή.

Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω:

# This is a comment line

Επίσης σχόλια μπορούν να εισαχθούν μετά από μια εντολή:

Sum = 0 # Another comment

Συνέχιση γραμμής

Ο χαρακτήρας συνέχισης “\” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση μιας εντολής στις επόμενες γραμμές:

Sum = a+\
    b+\
    c

Που είναι ισοδύναμο με το

Sum = a + b + c

Λευκές γραμμές

Μια γραμμή που δεν περιέχει εντολές και είναι κενή αγνοείται από τον διερμηνευτή της python.

Περισσότερες εντολές σε μια γραμμή

Μπορούμε να έχουμε περισσότερες από μια εντολές σε μια γραμμή αν τις διαχωρίσουμε με τον χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηματικού. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω:

cnt = 2 ;  sum = 0 ;  total = 30 ;

Εσοχή εντολών για εισαγωγή ομάδας εντολών

Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, τα μπλοκ εντολών ορίζονται με αγκύλες στην αρχή και στο τέλος του μπλοκ εντολών, ή με τη χρήση ορισμένων λέξεων π.χ. begin ή end. Στην γλώσσα Python δεν υπάρχουν αγκύλες ή λέξεις αρχής – τέλους για να ορίσουν την αρχή και το τέλος του μπλοκ. Στην Python το μπλοκ εντολών ορίζεται με κατάλληλη εσοχή των εντολών. Όλες οι εντολές μέσα στο ίδιο μπλοκ πρέπει να βρίσκονται σε εσοχή ίσου πλάτους. Ο πραγματικός αριθμός των διαστημάτων που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την εσοχή των εντολών του ίδιου μπλοκ δεν έχει σημασία αρκεί η εσοχή όλων των εντολών του ίδιου μπλοκ να βρίσκονται στον ίδιο αριθμό διαστημάτων.

Ένα έγκυρο μπλοκ κώδικα δίνεται παρακάτω:

if j == 5:
 a = a + 1
 b = a + 2
else:
 a = 0
 b = 0 

Το ακόλουθο μπλοκ κώδικα δεν είναι έγκυρο από τη στιγμή που οι εσοχές δεν είναι σωστές:

if j == 5:
  a = a + 1
   b = a + 2
else:
  a = 0
   b = 0