7. Λογικές πύλες AND, OR και NOT

Οι λογικές πύλες είναι ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα, τα οποία έχουν μια έξοδο καθώς και από δυο ή περισσότερες εισόδους. Η έξοδος μιας πύλης γίνεται LOW ή HIGH ανάλογα τις τιμές LOW ή HIGH που μπορούν να έχουν οι είσοδοι της.

Η λογική πύλη AND η οποία περιγράφεται από την έκφραση Boole Υ = Α‧Β δίνει έξοδο HIGH μόνο όταν όλες οι είσοδοι έχουν τιμή HIGH. Αν μια είσοδος είναι LOW τότε η έξοδος είναι LOW.

Ο πίνακας αληθείας της πράξης AND δίνει έξοδο το λογικό 1 μόνο όταν και οι δυο είσοδοι είναι το λογικό 1, διαφορετικά η έξοδος είναι το λογικό 0

Η λογική πύλη OR η οποία περιγράφεται από την έκφραση Boole Υ = Α+Β δίνει έξοδο HIGH μόνο όταν μια τουλάχιστον είσοδος είναι HIGH. Αν όλες οι είσοδοι έχουν τιμή LOW τότε η έξοδος είναι LOW

Ο πίνακας αληθείας της πράξης OR δίνει έξοδο το λογικό 1 όταν μια τουλάχιστον είσοδος είναι το λογικό 1.

Η λογική πύλη ΝΟΤ έχει μια είσοδο που όταν πάρει την τιμή LOW η έξοδος είναι HIGH και όταν η είσοδος πάρει την τιμή HIGH η έξοδος είναι LOW.

Ο πίνακας αληθείας της πράξης ΝΟΤ δίνει έξοδο το λογικό 1 όταν η είσοδος πάρει την τιμή 0 και η έξοδος δίνει το λογικό 0 όταν η είσοδος πάρει την τιμή 1.