12. Μέθοδοι πάνω σε συμβολοσειρές

Στην Python υπάρχει μια πληθώρα μεθόδων με τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα συμβολοσειρών. Εδώ μια μέθοδος είναι μια συνάρτηση που δρα σε ένα αντικείμενο συμβολοσειράς, ενώ μπορεί να δεχτεί τιμές στις παραμέτρους της. Η σύνταξη της μεθόδου είναι η ακόλουθη:

object.method_name([parameter])

Όπου object η προς επεξεργασία συμβολοσειρά και method_name το όνομα της μεθόδου, ενώ μπορεί να πάρει μια σειρά τιμών στις παραμέτρους της.

Μια μέθοδος πάνω σε μια συμβολοσειρά μπορεί να κάνει τα εξής:
1] Να ελέγξει μια συμβολοσειρά και να επιστρέψει την τιμή True ή False
2] Μπορεί να κάνει εργασία αναζήτησης σε μια συμβολοσειρά
3] Μπορεί να κάνει μετατροπές μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων σε μια συμβολοσειρά
4] Μπορεί να κάνει εργασία αφαίρεσης μη επιθυμητών χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά.

Η χρήση μιας μεθόδου πάνω σε μια συμβολοσειρά δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

1)  s.capitalize()  Δίνει μια συμβολοσειρά που είναι όμοια με την συμβολοσειρά s αλλά ο πρώτος χαρακτήρας της είναι κεφαλαίος.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.capitalize()
>>> print(x)
Φοιτητής πανεπιστημίου κρήτης

2) s.casefold()  Δίνει μια συμβολοσειρά που είναι όμοια με την συμβολοσειρά s αλλά όλοι οι χαρακτήρες είναι πεζοί.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.casefold()
>>> print(x)
φοιτητήσ πανεπιστημίου κρήτης

3) s.lower()  Δίνει μια συμβολοσειρά η οποία είναι όμοια με την s και έχει όλους τους χαρακτήρες πεζούς.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.lower()
>>> print(x)
φοιτητής πανεπιστημίου κρήτης

4) s.upper() Δίνει μια συμβολοσειρά η οποία είναι όμοια με την s και έχει όλους τους χαρακτήρες κεφαλαίους.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.upper()
>>> print(x)
ΦΟΙΤΗΤΉΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΡΉΤΗΣ

5) s.swapcase()  Δίνει μια συμβολοσειρά η οποία είναι όμοια με την s και στην οποία τα πεζά έχουν γίνει κεφαλαία και τα κεφαλαία πεζά.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.swapcase()
>>> print(x)
φΟΙΤΗΤΉΣ πΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ κΡΉΤΗΣ

6) s.replace(old, new, count)  Δίνει μια συμβολοσειρά όμοια με την s αλλά έχει αντικατασταθεί η συμβολοσειρά old με την συμβολοσειρά new σε αριθμό count φορές.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.replace('τη', '**', 1)
>>> print(x)
Φοι**τής Πανεπιστημίου Κρήτης
>>> x=text.replace('τη', '**', 2)
>>> print(x)
Φοι**τής Πανεπισ**μίου Κρήτης
>>> x=text.replace('τη', '**')
>>> print(x)
Φοι**τής Πανεπισ**μίου Κρή**ς

7)  s.center(x, y) Δίνει την συμβολοσειρά s στοιχισμένη στο κέντρο ενός τμήματος x θέσεων και βάζει στα κενά πρι και μετά  το αντικείμενο y.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.center(60, '*')
>>> print(x)
***************Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης***************

8) s.ljust(x, y)  Δίνει τη συμβολοσειρά s στοιχισμένη αριστερά μέσα σε ένα τμημα x θέσεων με την συμπλήρωση των κενών που έπονται με το αντικείμενο y.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.ljust(60, '*')
>>> print(x)
Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης*******************************

9) s.rjust(x, y)  Δίνει την συμβολοσειρά s στοιχισμένη δεξιά μέσα σε ένα τμήμα x θέσεων με την συμπήρωση των κενών που προηγούνται με το αντικείμενο y.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.rjust(60, '*')
>>> print(x)
*******************************Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης

10) s.count(str)  Δίνει το πλήθος των εμφανίσεων της συμβολοσειράς str μέσα στη συμβολοσειρά s.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.count('τη')
>>>print(x)
3

11) s.startswith(str)  Δίνει True όταν η συμβολοσειρά s αρχίζει με την συμβολοσειρά str.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.startswith('Φοιτ')
>>> print(x)
True

12) s.endwith(str)  Δίνει True όταν η συμβολοσειρά s τελειώνει με την συμβολοσειρά str.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.endswith('της')
>>> print(x)
True

13) s.find(str) Δίνει τον δείκτη της θέσης στην οποία η Python βρίσκει για πρώτη φορά, την συμβολοσειρά str πάνω στη συμβολοσειρά s.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.find('τη')
>>> print(x)
3

14) s.rfind(str) Δίνει το δείκτη της θέσης στην οποία εμφανίζεται η συμβολοσειρά str μέσα στη σειμβολοσειρά s.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.rfind('τη')
>>> print(x)
26

15) s.split(ch)  Δίνει μια λίστα με στοιχεία από την συμβολοσειρά s που διαχωρίζονται από το ch.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.split(' ')
>>> print(x)
['Φοιτητής', 'Πανεπιστημίου', 'Κρήτης']

16)  s.strip()  Δίνει μια συμβολοσειρά όμοια με την s αλλά έχουν αφαιρεθεί οι πρώτοι και οι τελευταίοι χαρακτήρες κενού.

>>> text="      Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης         "
>>> x=text.strip()
>>> print(x)
Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης

17) s.rstrip()  Δίνει μια συμβολοσειρά όμοια με την s αλλά έχουν αφαιρεθεί από δεξιά οι τελευταίοι χαρακτήρες κενού.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης      "
>>> x=text.rstrip()
>>> print(x)
Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης

18) s.lstrip()  Δίνει μια συμβολοσειρά όμοια με την s αλλά έχουν αφαιρεθεί από αριστερά οι πρώτοι χαρακτήρες κενού.

>>> text="     Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.lstrip()
>>> print(x)
Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης

19) s.isalnum()  Δίνει True όταν όλοι οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς είναι γράμματα ή αριθμοί.

>>> text1="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text1.isalnum()
>>> print(x)
False
>>> text2="Κρήτη2000"
>>> x=text2.isalnum()
>>> print(x)
True

20) s.isalpha()  Δίνει True όταν όλοι οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς s είναι γράμματα.

>>> text2="Κρήτη2000"
>>> x=text2.isalpha()
>>> print(x)
False
>>> text3="Κρήτη"
>>> x=text3.isalpha()
>>> print(x)
True

21) s.islower()  Δίνει το λογικό True όταν όλοι οι αλφαβητικοί χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς είναι πεζά γράμματα.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.islower()
>>> print(x)
False

22) s.isupper()  Δίνει το λογικό True όταν όλοι οι αλφαβητικοί χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς είναι κεφαλαία γράμματα.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.isupper()
>>> print(x)
False

23) s.istitle() Δίνει το λογικό True όταν μια συμβολοσειρά είναι τίτλος δηλαδή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x=text.istitle()
>>> print(x)
True

24) s.ispace() Δίνει το λογικό True όταν όλοι οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς είναι το κενό.

>>> text = "                        "
>>> x=text.isspace()
>>> print(x)
True

25) s.isidentifier()  Δίνει το λογικό True όταν η συμβολοσειρά s είναι εγκυρο αναγνωριστικό που σημαίνει ότι αποτελείται από γράμματα, αριθμούς κάτω παύλα και ο πρώτος χαρακτήρας δεν είναι αριθμός.

>>> text = 'diy_19'
>>> x= text.isidentifier()
>>> print(x)
True

26) s.isprintable()  Δίνει το λογικό True όταν όλοι οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς s είναι εκτυπώσυμοι, δηλαδή η συμβολοσειρά δεν περιέχει χαρακτήρες διαφυγής.

>>> text="Φοιτητής Πανεπιστημίου Κρήτης"
>>> x = text.isprintable()
>>> print(x)
True

27) s.isdigit()  Δίνει το λογικό True όταν όλοι οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς είναι αριθμητικά ψηφία.

>>> text = "123"
>>> x = text.isdigit()
>>> print(x)
True

28) s.isnumeric()  Δίνει το λογικό True όταν όλοι οι αλφαβητικοί χαρακτήρες της συμβολοσειράς s είναι αριθμοί.

>>> text = '9876'
>>> x = text.isnumeric()
>>> print(x)
True