13. Σημαία σύγκρισης OCF και διακοπές

Μερικές φορές χρειάζεται να εκτελεστεί μια εργασία περιοδικά, όπως στα παραδείγματα των προηγούμενων ενοτήτων. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να γραφούν χρησιμοποιώντας CTC mode και με τη χρήση της αντίστοιχης διακοπής. Για να το κάνουμε, θα πρέπει να φορτώσουμε τον καταχωρητή OCF με την κατάλληλη τιμή και να διαμορφώνουμε τον timer στην  CTC mode.

Έτσι όταν τα περιεχόμενα του TCNT γίνουν ίσα με εκείνα του OCR, η σημαία OCF τίθεται σε HIGH, το οποίο προκαλεί την αντίστοιχη διακοπή. Επειδή ο timer είναι σε CTC mode, αυτός μπορεί να αρχικοποιηθεί με την τιμή 0 και έτσι η διακοπή μπορεί να συμβαίνει περιοδικά. Ας σημειώσουμε ότι, η CPU μηδενίζει τη σημαία OCF καθώς μεταβαίνει στον interrupt vector table.

Παράδειγμα: Χρησιμοποίησε τον Timer0 και γράψε ένα πρόγραμμα που να εναλλάσσει το πιν PORTB.5 κάθε 15μs, ενώ την ίδια στιγμή να μεταφέρονται δεδομένα από την PORTC στην PORTD. Θεώρησε XTAL=16MHz

Απάντηση: 1/16ΜΗz = 0,0625μs και 15μs/0,0625μs = 240. Αυτό σημαίνει οτι θα πρέπει να έχουμε OCR0A = 240-1 = 239

.ORG  0x0           ;θέση για το reset
    JMP MAIN
.ORG  0x1C
    JMP T0_CM_ISR     ;θέση ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής
;-----κυρίως πρόγραμμα
MAIN:  LDI R20, HIGH(RAMEND)
    OUT SPH, R20
    LDI R20, LOW(RAMEND)
    OUT SPL, R20     ;αρχικοποίηση σωρού
    SBI DDRB,5      ; ΡΒ5 σαν έξοδος
    LDI R20, 239
    OUT OCR0A, R20    ;φόρτωση καταχωρητή OCR0A με την τιμή 239
    LDI R20, (1<<WGM01)
    OUT TCCR0A, R20
    LDI R20, 0x01
    OUT TCCR0B, R20    ;ξεκίνημα του Timer0, CTC mode, no prescaler, int clk
    LDI R20, (1<<OCIE0A)
    STS TIMSK0, R20    ;ενεργοποίηση διακοπής compare match
    SEI          ;καθολική ενεργοποίηση διακοπών
    LDI R20, 0x0
    OUT DDRC, R20     ;κάνε την PORTC είσοδος
    LDI R20, 0xFF
    OUT DDRD, R20     ;κάνε την PORTD έξοδος
;------ ατέρμον βρόγχος
HERE:  IN R20, PINC     ;διάβασε την PORTC
    OUT PORTD, R20     ;και στείλε τα δεδομένα στην PORTD
    JMP HERE        ;κράτα την CPU απασχολημένη περιμένοντας για διακοπή
;------- ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
T0_CM_ISR:
    IN  R16, PORTB    ;διάβασε την PORTB
    LDI R17, (1<<5)
    EOR R16, R17     ;εναλλαγή του ΡΒ5
    OUT PORTB, R16
    RETI          ;επιστρέφοντας από διακοπή

Παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε τον Timer1 και γράψτε ένα πρόγραμμα που να εναλλάσσει το πιν PORTB.5 κάθε δευτερόλεπτο, ενώ ταυτόχρονα δεδομένα μεταφέρονται από την PORTC στη PORTD. Θεώρησε XTAL=16MHz

Απάντηση: Για prescaler=1024 έχουμε Tclock=(1/16MHz)x1024 = 64μs και 1s/64μs=15625. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε OCR1A = 15624 = 0x3D08

.ORG  0x0             ;θέση για το reset
    JMP  MAIN
.ORG  0x16            ;θέση για την ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
    JMP  T1_CM_ISR
;-------κυρίως πρόγραμμα
MAIN:  LDI  R20, HIGH(RAMEND)
    OUT  SPH, R20
    LDI  R20, LOW(RAMEND)
    OUT  SPL, R20       ;αρχικοποίηση του σωρού
    SBI  DDRB,5        ;το ΡΒ5 σαν έξοδος
    LDI  R20, HIGH(15624)   ;το υψηλότερο byte
    STS  OCR1AH, R20      ;Temp = 0x3D (το υψηλότερο byte του 15624)
    LDI  R20, LOW(15624)    ;το χαμηλότερο byte
    STS  OCR1AL, R20      ;OCR1A=15624
    LDI  R20, 0x00
    STS  TCCR1A, R20
    LDI  R20, 0x00
    STS  TCCR1B, R20      ;prescaler 1:1024, CTC mode
    LDI  R20, (1<<OCIE1A)
    STS  TIMSK1, R20      ;ενεργοποίηση της διακοπής σύγκρισης του Timer1
    SEI             ;καθολική ενεργοποίηση διακοπών
    LDI  R20, 0x00
    OUT  DDRC, R20       ;κάνε την PORTC σαν είσοδο
    LDI  R20, 0xFF
    OUT  DDRD, R20       ;κάνε την PORTD σαν έξοδο
;-------ατέρμον βρόγχος
HERE:  IN  R20, PINC       ;διάβασε από την PORTC
    OUT  PORTD, R20      ;PORTD = R20
    JMP  HERE
;-------ISR για τον Timer1
T1_CM_ISR:
    IN  R16, PORTB
    LDI  R17, (1<<5)
    EOR  R16, R17
    OUT  PORTB, R16       ;εναλλαγή του ΡΒ5
    RETI             ;επέστρεψε από την διακοπή