6. Χρήση της γραμμής εντολών

Η εντολή man

Για να μάθουμε το πώς θα χρησιμοποιούμε μια εντολή κάνουμε χρήση της εντολής man. Για να εμφανίσουμε πληροφορίες με τον τρόπο που θα χρησιμοποιούμε π.χ. την εντολή mkdir δίνουμε στην γραμμή εντολών:

pi@raspberrypi:~ $ man mkdir

Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + Z κάνουμε έξοδο από την man

Ημερομηνία, ώρα και ημερολόγιο

Για να εμφανίσουμε την τρέχον ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιούμε την εντολή date. Όμοια με την εντολή call εμφανίζουμε το τρέχον ημερολόγιο.

Χαρακτήρες μπαλαντέρ

Χρησιμοποιούμε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να επιλέξουμε πολλαπλά αρχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά π.χ. αρχεία που έχουν την ίδια προέκταση. Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ “*” αντιπροσωπεύει ένα αριθμό από χαρακτήρες. Όμοια ο χαρακτήρας μπαλαντέρ “?” αντιπροσωπεύει ένα χαρακτήρα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί όλα τα αρχεία με την προέκταση “.txt” εμφανίζονται σε λίστα.

pi@raspberrypi:~ $ ls *.txt

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ [a-z] μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπροσωπεύσουν ένα απλό χαρακτήρα μέσα στην οριζόμενη περιοχή. Στο ακόλουθο παράδειγμα με την εντολή ls εμφανίζονται τα ονόματα αρχείων του τρέχον καταλόγου που αρχίζουν με το γράμμα o, p, q, r, s και t που έχουν προέκταση “.txt”

pi@raspberrypi:~ $ ls [o-t]*.txt

Διάκριση συμβολοσειράς

Η εντολή grep μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάκριση μιας συμβολοσειράς (string) σε ένα αρχείο. Σαν ένα παράδειγμα το αρχείο lin.txt είναι το κείμενο a line of text. Με την ακόλουθη εντολή η συμβολοσειρά line σημειώνεται με έντονους χαρακτήρες, εφόσον υπάρχει:

pi@raspberrypi:~ $ grep line lin.txt
a line of text
pi@raspberrypi:~ $

Οι εντολές head και tail

Η εντολή head μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση των 10 πρώτων γραμμών ενός αρχείου:

pi@raspberrypi:~ $ head  mytestfile.txt

όμοια η εντολή tail μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση των 10 τελευταίων γραμμών ενός αρχείου

pi@raspberrypi:~ $ tail mytestfile.txt

Εισαγωγή νέων χρηστών

Η εντολή whoami εμφανίζει το όνομα του τρέχον χρήστη. Εδώ εμφανίζει τον χρήστη pi. Ένας νέος χρήστης μπορεί να εισαχθεί στο Raspberry Pi με την εντολή useradd. Στο ακόλουθο παράδειγμα εισάγεται ο χρήστης με όνομα John. Το συνθηματικό (password) για τον νέο χρήστη μπορεί να εισαχθεί χρησιμοποιώντας την εντολή passwd ακολουθούμενη από το νέο όνομα χρήστη.

Στο παράδειγμα μας το συνθηματικό για τον χρήστη John είναι mypassword (δεν εμφανίζεται για λόγους ασφάλειας). Σημειώστε ότι και για τις δυο εντολές useradd και passwd πρέπει να προηγείται ο όρος sudo. Επίσης το όρισμα –m προκαλεί την δημιουργία καταλόγου χρήστη για το νέο χρήστη.

Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο Raspberry Pi

Για να δούμε το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο Raspberry Pi εισάγουμε την ακόλουθη εντολή (θα πρέπει να εμφανιστούν αρκετές σελίδες κειμένου)

pi@raspberrypi:~ $ dpkg –l

Μπορούμε επίσης να μάθουμε εάν ένα συγκεκριμένο λογισμικό είναι ήδη εγκατεστημένο στο Raspberry Pi. Το παράδειγμα που δίνεται παρακάτω ελέγχει εάν το λογισμικό python3.7 είναι ήδη εγκατεστημένο. Εδώ το λογισμικό python3.7 είναι εγκατεστημένο και οι λεπτομέρειες εμφανίζονται επίσης.

Εάν το λογισμικό δεν είναι εγκατεστημένο παίρνουμε το ακόλουθο μήνυμα (υποθέτουμε ότι ελέγχουμε εάν το λογισμικό με όνομα bbgd είναι εγκατεστημένο):

Χρήση του δίσκου αποθήκευσης λογισμικού

Με την εντολή df μπορούμε να εμφανίσουμε τα στατιστικά χρήσης του δίσκου. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω. Με το όρισμα –h προκαλούμε ευανάγνωστη εμφάνισης αποτελεσμάτων:

Απενεργοποίηση

Αν και μπορείς να απενεργοποιήσεις το Raspberry Pi αφαιρώντας το από την μονάδα τροφοδοσίας, αυτό δεν συνίσταται διότι μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση στο λειτουργικό σύστημα. Ο σωστός τρόπος είναι με την ακόλουθη εντολή:

pi@raspberrypi:~ $ sudo halt

Η ακόλουθη εντολή απενεργοποιεί και επανεκκινεί το σύστημα:

pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot