Αριθμητικά συστήματα

Ένα αριθμητικό σύστημα είναι ένα σύνολο από ψηφία (αριθμοί και χαρακτήρες) που χρησιμοποιούνται για αρίθμηση και υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση). Η ανάπτυξη των αριθμητικών συστημάτων βασίζεται σε δυο αρχές: Πρώτον, την ύπαρξη βάσης του συστήματος και Δεύτερον, την  ύπαρξη αξίας – βάρους των θέσεων των συμβόλων. Το περισσότερο χρησιμοποιούμενο αριθμητικό σύστημα είναι το δεκαδικό. […]

Εισαγωγή στους μικροελεγκτές AVR

Τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα CPU σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με χρήση ενός αριθμού ηλεκτρονικών λυχνιών κενού. Οι ηλεκτρονικές λυχνίες είναι ογκώδης και καταναλώνουν αυξημένη ηλεκτρική ενέργεια. Η ανακάλυψη του τρανζίστορ και τα μετέπειτα ολοκληρωμένα κυκλώματα IC έδωσαν μεγάλη ανάπτυξη στις CPUs  που τώρα τοποθετούνται πάνω σε τυπωμένα κυκλώματα PCB. Η μετέπειτα τεχνολογία των IC επιτρέπει την […]

Διαχείριση αρχείων

Εγγραφή στην οθόνη Η εντολή echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε στην οθόνη: Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, αν η αριθμητική έκφραση είναι κλεισμένη σε παρεμθέσεις: Εγγραφή σε αρχείο Με την ίδια εντολή echo μπορούμε να γράψουμε σε αρχείο, με χρήση του τελεστή >. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Εδώ με […]

Διαχείριση φακέλων

Η δημιουργία υποφακέλων γίνεται με την εντολή mkdir ακολουθούμενη από το όνομα υποφακέλου. Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα υποφάκελο μέσα στο φάκελο χρήστη pi. Χρησιμοποιούμε την εντολή rmdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποφακέλου για να διαγράψουμε τον υποφάκελο: Τώρα ας δούμε ένα διαφορετικό τρόπο πλοήγησης στο δενδροειδές σύστημα φάκέλων. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να […]

Δομές δεδομένων

Πολλές εργασίες προγραμματισμού απλοποιούνται με τη επεξεργασία  δεδομένων ενός νέου τύπου της γλώσσας προγραμματισμού C που λέγεται δομή. Μια δομή είναι μια συλλογή μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών ομαδοποιημένων με ένα όνομα για εύκολο χειρισμό. Οι μεταβλητές – μέλη μιας δομής, σε αντίθεση με εκείνες ενός πίνακα, μπορούν να είναι διαφορετικών τύπων. Μια δομή μπορεί να […]

Το θεώρημα της υπέρθεσης

Το θεώρημα της υπέρθεσης ή θεώρημα της επαλληλίας ορίζει ότι η απόκριση σε ένα κλάδο ενός κυκλώματος ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των αποκρίσεων που θα προκαλούνταν στον κλάδο, αν η κάθε πηγή δρούσε ανεξάρτητα από τις άλλες.  Για να εφαρμόσουμε το θεώρημα της επαλληλίας, πρέπει να διατηρούμε κάθε φορά ενεργή μόνο μια πηγή ρεύματος […]

Τα θεωρήματα ανάλυσης κυκλωμάτων Thevenin και Norton

Το θεώρημα Thevenin Σε προηγούμενα εδάφια παρουσιάσαμε τους κανόνες του Kirchhoff για να αναλύσουμε ένα κύκλωμα και να βρούμε τις τάσεις και τα ρεύματα στο κύκλωμα. Όμως υπάρχουν περισσότερα θεωρήματα ανάλυσης κυκλωμάτων με τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε τις τάσεις και τα ρεύματα. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο από αυτά είναι το θεώρημα Thevenin. Το θεώρημα Thevenin […]

Κανόνας των τάσεων του Kirchhoff

Ο κανόνας των τάσεων του Kirchhoff είναι ο δεύτερος θεμελιώδης κανόνας που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση κυκλωμάτων. Η βασική του ιδέα είναι ότι το αλγεβρικό άθροισμα των τάσεων (ή διαφορών δυναμικού) γύρω από ένα κλειστό βρόγχο ενός κυκλώματος είναι ίσο με μηδέν. Ας σημειώσουμε ότι ο όρος «αλγεβρικό άθροισμα» σημαίνει ότι παίρνουμε υπόψη τις πολικότητες και […]

Ο κανόνας των ρευμάτων του Kirchhoff

Πολλές φορές σε σύνθετα κυκλώματα όπως σε γέφυρές ή σε Τ δικτυώματα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκέτο τον νόμο του Ωμ για να βρούμε τα ρεύματα και τις τάσεις κατά μήκος του κυκλώματος. Σε αυτούς τους τύπους υπολογισμών χρειαζόμαστε ορισμένους κανόνες οι οποίοι θα επιτρέψουν σε εμάς να γράψουμε τις εξισώσεις του κυκλώματος. Οι εξισώσεις […]

K155 αναλογική μέτρηση θερμοκρασίας με τον TMP36

Σε αυτό το εδάφιο θα σας δείξω πώς να μετράτε την θερμοκρασία με τον αισθητήρα TMP36 και με βάση την πλατφόρμα Arduino. Ο αισθητήρας ΤΜΡ36 παρέχει μια αναλογική έξοδο τάσης η οποία είναι ανάλογη προς την ως μέτρηση θερμοκρασία. Ο ΤΜΡ36 είναι ένας αναλογικός αισθητήρας ο οποίος είναι φθηνός, αξιόπιστος και εύκολος στην χρήση, ο […]