5. Η έννοια της δομής δεδομένων και η εντολή typedef

Η έννοια της δομής δεδομένων Μια δομή δεδομένων είναι ένα γκρούπ σχετικών μεταβλητών που μπορούν να προσπελαστούν κάτω από κοινό όνομα. Κάθε μέλος της δομής δεδομένων έχει το δικό του τύπο, που μπορεί να είναι διαφορετικό από τα άλλα μέλη της δομής. Η σύνταξη ορισμού μιας δομής δεδομένων είναι η ακόλουθη: struct     structname{      tape1   member1;      […]

4. Οι έννοιες: της συνάρτησης, του δείκτη και του πίνακα

Η έννοια της συνάρτησης Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C αποτελείται από μια ή περισσότερες συναρτήσεις. Κάθε πρόγραμμα στη C περιέχει απαραιτήτως τη συνάρτηση main() από όπου ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος. Σε ένα πρόγραμμα που αποτελείται από πολλαπλές συναρτήσεις, το σώμα ορισμού μιας συνάρτησης δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε άλλη. Η ίδια συνάρτηση μπορεί […]

3. Έλεγχος ροής προγράμματος: if – while – for – goto

Οι εντολές ελέγχου ροής ορίζουν τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι εντολές ενός προγράμματος στη γλώσσα C. Ας σημειώσουμε ότι κάθε εντολή θα πρέπει να τερματίζεται με το ελληνικό ερωτηματικό και ότι οι αγκύλες { και } χρησιμοποιούνται για να ορίσουν ένα μπλοκ εντολών ισοδύναμα σαν να ήταν μια απλή εντολή. Οι εντολές ελέγχου […]

2. Τύποι μεταβλητών – αριθμητικοί και λογικοί τελεστές

Μεταβλητές και τύποι δεδομένων Στον προγραμματισμό των μικροελεγκτών AVR χρησιμοποιούμε μεταβλητές για το χειρισμό των δεδομένων του προβλήματος που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C, oι μεταβλητές πρέπει να δηλώνονται πριν τις χρησιμοποιήσουμε. Μια δήλωση μεταβλητής πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και το τύπο μεταβλητής και αν θέλουμε μπορούμε να τις αρχικοποιούμε […]

1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό των AVR με τη γλώσσα C

Οι AVR όπως όλοι οι μικροελεγκτές καταλαβαίνουν δεδομένα που αποτελούνται από σύνολα από ψηφία 0ς και 1ς. Έτσι με αυτό τον τρόπο, οι εντολές που θέλουμε να εκτελούν οι μικροελεγκτές AVR, πρέπει να βρίσκονται κωδικοποιημένες στη μνήμη προγράμματος σαν ένα σύνολο δυαδικών αριθμών. Για την εύκολη δημιουργία προγραμμάτων, έχουν αναπτυχθεί πολλά «εργαλεία» που μας βοηθούν […]