Έλεγχος ροής προγράμματος: if – while – for – goto

Οι εντολές ελέγχου ροής ορίζουν τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι εντολές ενός προγράμματος στη γλώσσα C. Κάθε εντολή θα πρέπει να τερματίζεται με το ελληνικό ερωτηματικό. Οι αγκύλες { και } χρησιμοποιούνται για να ορίσουν ένα μπλοκ εντολών σαν να ήταν μια συντακτικά ισοδύναμη απλή εντολή. Οι εντολές ελέγχου εκτέλεσης του προγράμματος είναι […]

Τύποι μεταβλητών – αριθμητικοί και λογικοί τελεστές

Μεταβλητές και τύποι δεδομένων Στον προγραμματισμό των μικροελεγκτών AVR χρησιμοποιούμε μεταβλητές για το χειρισμό των δεδομένων του προβλήματος που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C, oι μεταβλητές πρέπει να δηλώνονται πριν τις χρησιμοποιήσουμε. Μια δήλωση μεταβλητής πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και το τύπο μεταβλητής και αν θέλουμε μπορούμε να τις αρχικοποιούμε […]

Εισαγωγή στον προγραμματισμό των AVR με τη γλώσσα C

Οι AVR όπως όλοι οι μικροελεγκτές καταλαβαίνουν αριθμούς που αποτελούνται από ένα σύνολο από 0ς και 1ς. Με αυτό τον τρόπο, οι εντολές που θέλουμε να εκτελέσουν οι μικροελεγκτές AVR, βρίσκονται κωδικοποιημένες στη μνήμη προγράμματος σαν ένα σύνολο δυαδικών αριθμών. Έχουν αναπτυχθεί πολλά «εργαλεία» που μας βοηθούν στην συγγραφή προγραμμάτων τα οποία αποτελούνται από μια […]