Ο τύπος δεδομένων String και η εντολή print

Ο τύπος δεδομένων string Το string ή στην ελληνική γλώσσα «συμβολοσειρά» είναι ένας νέος τύπος δεδομένων που αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων κλεισμένους μέσα σε μονούς ή διπλούς αποστρόφους. Για να δημιουργήσουμε μια μεταβλητή τύπου string και να της αποδώσουμε μια τιμή, χρησιμοποιούμε την εντολή εκχώρησης, όπως φαίνεται παρακάτω: Μπορούμε να ενώνουμε συμβολοσειρές με το […]

Μαθηματικές πράξεις στην Python

Τύποι δεδομένων της Python Όπως είπαμε, οι μεταβλητές είναι ονόματα των θέσεων μνήμης στις οποίες αποθηκεύονται δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι του τύπου: Αριθμοί – συμβολοσειρές – Λίστες – Λεξικά – Πλειάδες – Σύνολα και Αρχεία. Οι μεταβλητές δημιουργούνται την στιγμή που τους ανατίθονται δεδομένα. Ο τύπος της μεταβλητής που θα δημιουργηθεί είναι […]

Εισαγωγή στην Python

Η Python είναι μια διαδραστική, διερμηνευόμενη και αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Η Python αναπτύχθηκε από τον Guido van Rossum την δεκαετία των 80 στο National Institute for Mathematics and Computer Science της Ολλανδίας. Η Python είναι μια διαδραστική γλώσσα που σημαίνει ότι μπορείς να ζητήσεις μια εντολή και μπορείς να δεις άμεσα το αποτέλεσμα χωρίς  να […]