17. Σύνολα

Μια άλλη δομή δεδομένων είναι τα σύνολα, όπου τα στοιχεία του συνόλου χωρίζονται με κόμμα και περικλείονται μέσα σε άγκιστρα. Ένα σύνολο περιέχει μοναδικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι διατεταγμένα, δηλαδή δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε με δείκτη. Τα σύνολα στην Python χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μαθηματικών πράξεων μεταξύ συνόλων, όπως είναι η τομή, η […]

16. Λεξικά

Με τις δομές δεδομένων αποθηκεύουμε δεδομένα που είναι «σχετικά» μεταξύ τους, όπως είναι οι λίστες και οι πλειάδες. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τις υπόλοιπες δομές δεδομένων, τα λεξικά και τα σύνολα. Το λεξικό είναι μια δομή δεδομένων που αποτελείται από ζεύγη της μορφής κλειδί (keys) – τιμή (values). Τα κλειδιά είναι μοναδικά και […]

15. Πλειάδες

Οι πλειάδες (tuples) είναι μια δομή δεδομένων σε μορφή όπως οι λίστες, αλλά με το χαρακτηριστικό ότι μένουν αμετάβλητες κατά την εκτέλεση κώδικα Python. Αν κατά την εκτέλεση κώδικα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε μια πλειάδα, θα πάρουμε ένα μήνυμα σφάλματος. Μια πλειάδα μπορεί να οριστεί σαν μια ακολουθία τιμών χωρισμένων με κόμμα, οι οποίες περικλείονται σε […]

14. Λίστες

Η λίστα είναι μια διατεταγμένη συλλογή αντικειμένων, τα οποία μπορούμε να τα αριθμούμε με δείκτες. Τα στοιχεία μιας λίστας αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στο χώρο της μνήμης στις οποίες μπορούμε να προσπελαύνουμε κάτω από το ίδιο όνομα, αλλά με την μεταξύ τους διάκριση με χρήση δείκτη. Τα στοιχεία μιας λίστας μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου, […]

13. Εξαιρέσεις

Όλοι οι προγραμματιστές κατά την ανάπτυξη κώδικα, όσο προσεκτικοί κι αν είναι, έχουν να κάνουν με την εμφάνιση λαθών. Τα λάθη μπορεί να είναι απλά, όπως προβλήματα στοίχισης η και κρίσιμα που να οδηγούν στην κατάρρευση του συστήματος. Κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος είναι αδύνατο στο να μην συμβούν λάθη και ειδικά στις μεγάλες εφαρμογές, […]

12. Μέθοδοι πάνω σε συμβολοσειρές

Στην Python υπάρχει μια πληθώρα μεθόδων με τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα συμβολοσειρών. Εδώ μια μέθοδος είναι μια συνάρτηση που δρα σε ένα αντικείμενο συμβολοσειράς, ενώ μπορεί να δεχτεί τιμές στις παραμέτρους της. Η σύνταξη της μεθόδου είναι η ακόλουθη: object.method_name([parameter]) Όπου object η προς επεξεργασία συμβολοσειρά και method_name το όνομα της μεθόδου, […]

11. Συμβολοσειρές στην Python

Οι συμβολοσειρές είναι ένας τύπος δεδομένων της Python που ονομάζεται str. Οι υπόλοιποι είναι ο ακέραιος τύπος int, ο τύπος αριθμών κινητής υποδιαστολής float και ο λογικός τύπος bool. Οι συμβολοσειρές είναι ακολουθίες χαρακτήρων που αποτελούνται από αριθμούς, ψηφία, γράμματα και σύμβολα τα οποία περικλείονται σε μονά (‘ ‘) ή διπλά (“ “) εισαγωγικά.  Τα […]

10. Βιβλιοθήκες (Modules)

Η Python μας επιτρέπει την ομαδοποίηση συναρτήσεων με κριτήριο των κοινών τους χαρακτηριστικών. Με αυτό τον τρόπο έχουμε την σωστή οργάνωσή των συναρτήσεων και την ευχρηστία κατά την συγγραφή κώδικα Python. Παράδειγμα βιβλιοθήκης είναι η math, η οποία περιέχει όλες τις συναρτήσεις για μαθηματικούς υπολογισμούς. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις μιας βιβλιοθήκης, θα […]

9. Η έννοια της συνάρτησης στην Python

Η έννοια της συνάρτησης Στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python θα έχουμε παρατηρήσει, ότι χρησιμοποιούμε κάποιο κομμάτι κώδικα πολλαπλές φορές. Κάποιες φορές είναι κάτι απλό όπως η προβολή ενός μηνύματος ή άλλες φορές ένα μπλοκ κώδικα που εκτελεί σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς. Θα ήταν ωραίο στον προγραμματισμό να γράφαμε το μπλοκ μια φορά και να αναφερόμαστε […]

8. Εντολές επανάληψης for και while

Δημιουργία ακολουθίας αντικειμένων με την εντολή range( ) Για την δημιουργία βρόγχων χρησιμοποιούμε την συνάρτηση range( ). Η συνάρτηση range( ) δημιουργεί ακολουθίες αριθμών και έχει την ακόλουθη σύνταξη: range(αρχή, τέλος, βήμα) όπου αρχή, τέλος και βήμα είναι ακέραιοι αριθμοί. Μπορούμε να καλέσουμε την συνάρτηση range με τρεις διαφορςτικούς τρόπους: range(τέλος)  Δίνει μια ακολουθία αριθμών […]

7. Η εντολή if ελέγχου ροής εκτέλεσης κώδικα

Πολλές φορές κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, χρειάζεται η ανακατεύθυνση της ροής εκτέλεσης με την λήψη κατάλληλης απόφασης. Ο βασικός παράγοντας στη λήψη απόφασης είναι η αποτίμηση της λογικής έκφρασης (συνθήκης) της εντολής ελέγχου η οποία δίνει δυο τιμές True ή False. Η πιο απλή εντολή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ροής προγράμματος είναι η […]

6. Έξοδος και είσοδος δεδομένων στην Python

Εμφάνιση δεδομένων στις συσκευές εξόδου με την συνάρτηση print( ) Συνάρτηση στην Python είναι ένα σύνολο εντολών, που τοποθετούνται μαζί σαν μια μονάδα για να εκτελέσει η CPU μια συγκεκριμένη εργασία. Στην Python 3 η print( ) είναι μια συνάρτηση που τυπώνει δεδομένα στη συσκευή εξόδου. Τα «δεδομένα» που εισέρχονται μέσα στις παρενθέσεις της print( […]

5. Λογικές εκφράσεις με σχεσιακούς και λογικούς τελεστές

Όπως είπαμε σε άλλη ενότητα η Python έχει ένα λογικό τύπο δεδομένων που ονομάζεται bool ο οποίος αποτελείται από δυο τιμές True και False. Μια λογική παράσταση είναι μια απλή ή σύνθετη έκφραση που μπορεί να πάρει μια από τις δυο τιμές True ή False. Η Python περιλαμβάνει δυο σύνολα πράξεων για την δημιουργία λογικών […]

4. Μαθηματικές πράξεις στην Python

Αριθμητικές πράξεις Μια αριθμητική έκφραση είναι μια παράσταση η οποία περιέχει αριθμητικούς τελεστές, σταθερές τιμές και μεταβλητές. Με τους τελεστές ορίζουμε τις πράξεις που θα γίνουν με τα δεδομένα και παριστάνονται με σύμβολα όπως **  *  /   //  %  +  –  Η αποτίμηση μιας αριθμητικής έκφρασης γίνεται με την αντικατάσταση των μεταβλητών με τις τιμές […]

3. Μεταβλητές – τύποι δεδομένων

Η έννοια της μεταβλητής στην Python Ένας κώδικας Python σε ένα υπολογιστικό σύστημα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα, όπως αριθμούς, συμβολοσειρές, λίστες, λεξικά, πλειάδες, σύνολα και αρχεία. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι σε σταθερή μορφή ή δεδομένα αποθηκευμένα στη μνήμη κάτω από συμβολικά ονόματα που ονομάζονται μεταβλητές. Μια μεταβλητή αντιπροσωπεύει δεδομένα που μεταβάλλονται κατά την […]

2. Εκτέλεση απλών πράξεων

Στο παράθυρο διερμηνευτή μπορούμε να εκτελέσουμε αριθμητικές πράξεις με τους τελεστές της πρόσθεσης (+), αφαίρεσης (-), πολλαπλασιασμού (*) και διαίρεσης (/) πάνω σε μεταβλητές και σταθερές τιμές. Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε την συνάρτηση print(), όπου μέσα στις παρενθέσεις βάζουμε την έκφραση προς υπολογισμό ή τα δεδομένα που θέλουμε να εμφανιστούν. Με την εντολή […]

1. Εισαγωγή στην Python

Η Python είναι μια διαδραστική, διερμηνευόμενη και αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Η Python αναπτύχθηκε από τον Guido van Rossum την δεκαετία των 80 στο National Institute for Mathematics and Computer Science της Ολλανδίας. Η Python είναι μια διαδραστική γλώσσα που σημαίνει ότι μπορείς να δώσεις μια εντολή και να δεις άμεσα το αποτέλεσμα της χωρίς  να […]