4. Κυκλώματα διαφόρισης και ολοκλήρωσης

Διαφοριστής με τελεστικό ενισχυτή Ο διαφοριστής είναι ένα κύκλωμα που δίνει στην έξοδο του μια τάση που είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της τάσης στην είσοδο του. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι η έξοδος του διαφοριστή είναι ανάλογη της παραγώγου της τάσης εισόδου. Το βασικό κύκλωμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Επειδή η αντίσταση εισόδου του […]

3. Αθροιστής τάσεων και ενισχυτής διαφοράς

Όταν θέλουμε να αθροίσουμε τις τάσεις V1, V2, … ,Vn σε μια ολική τάση V, χρησιμοποιούμε τη αναστρέφουσα συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Κάθε μία τάση Vk εισάγεται στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού ενισχυτή δια μέσου της αντίστασης Rk. Επειδή η αναστρέφουσα είσοδος είναι φαινομενικά βραχυκυκλωμένη με τη γη, το ρεύμα που τη διαρρέει την […]

2. Τελεστικοί σε συνδεσμολογία ενισχυτή

Δυο από τα βασικότερα κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών είναι η αναστρέφουσα και η μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Και τα δυο αυτά κυκλώματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μια εξωτερική αντίσταση ανάδρασης συνδεδεμένη ανάμεσα στην έξοδο και την αναστρέφουσα είσοδο (-). Το κοινό τους αυτό χαρακτηριστικό κατατάσσει και τις δυο συνδεσμολογίες στα κυκλώματα αρνητικής ανάδρασης. Τα πλεονεκτήματα της αρνητικής […]

1. Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές

Ο τελεστικός ενισχυτής αποτελεί βασικό ηλεκτρονικό εξάρτημα, υπό μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος, των αναλογικών συστημάτων. Οι ακροδέκτες του τελεστικού ενισχυτή αποτελούνται από δύο εισόδους, την μη αναστρέψιμη είσοδο που συμβολίζεται με (+), την αναστρέψιμη είσοδο που συμβολίζεται με (-), και την έξοδο που παρέχει το ενισχυμένο σήμα της διαφοράς των δυο εισόδων, με πολύ μεγάλη ενίσχυση, […]